Say to Sydney's
new international airport.

SKIP INTRO

0% played

Điều hành

Chúng tôi cam kết gìn giữ các tiêu chuẩn cao của việc điều hành tổng công ty, mà chúng tôi xem là thiết yếu đến sự chính trực, bền vững và thực thi nhiệm vụ của chúng tôi. Cấu trúc điều hành tổng công ty đã được phát triển với sự xem xét đến các yêu cầu của chính phủ, của luật lệ và luật pháp, cũng như lề lối làm việc tốt nhất của ngành công nghiệp. Một số tài liệu và chính sách điều hành chính yếu của chúng tôi được nêu ra dưới đây.

Các Hiến chương

Các chính sách

Các ấn bản của tổng công ty chúng tôi

Viễn kiến của chúng tôi là giúp Phi trường Quốc tế Western Sydney trở thành cửa ngõ được chọn để đến Úc và thế giới – nối kết dân chúng, các nơi chốn và cơ hội. Chúng tôi nhắm đến việc tạo dựng sự thịnh vượng xã hội và kinh tế bằng cách cùng hợp tác để đem lại một khu vực phi trường thịnh vượng tại phía Tây Sydney một cách an toàn.

Kế hoạch Tổng công ty của chúng tôi cung ứng đường hướng cho niên khóa được báo cáo. Kế hoạch này nêu ra các mục tiêu và ưu tiên chính yếu của chúng tôi cho thời kỳ báo cáo và nêu ra các hoạt động hoạch định mà chúng tôi đã làm kể từ khi Chính phủ Úc thành lập Western Sydney Airport vào tháng Tám 2017. 

Các kế hoạch của tổng công ty:

Các báo cáo thường niên: