Say to Sydney's
new international airport.

SKIP INTRO

0% played

Viễn kiến & sách lược

Cùng với nỗ lực thiết lập một trung tâm phồn thịnh cho ngành du lịch và các cơ hội nhân dụng tại vùng Tây Sydney, chúng tôi cần phát triển và điều hành Phi trường Quốc tế Western Sydney một cách phù hợp theo một thỏa thuận với Chính phủ Úc.

Trong khi thực hiện việc xây dựng Phi trường Quốc tế Western Sydney, mục đích của chúng tôi là:

  • cải tiến việc tiếp cận các dịch vụ hàng-không tại Tây Sydney bằng cách cung ứng nhiều loại dịch vụ cho hành khách;
  • giải quyết vấn đề năng suất hàng-không dài hạn tại lưu vực Sydney bằng cách tối đa năng suất hàng-không của khu vực này, ghi nhận các hạn chế tại Phi trường Sydney (Kingsford Smith);
  • làm tối đa giá trị của Phi trường Quốc tế Western Sydney trong vai trò là tài sản quốc gia, bao gồm việc xem xét các ích lợi mà phi trường sẽ đem lại cho miền Tây Sydney và khu vực chung quanh, cũng như tại NSW và Úc;
  • giúp tối ưu hóa các lợi ích của Phi trường Quốc tế Western Sydney về mặt nhân dụng và đầu tư tại phía Tây Sydney qua việc công nhận rằng phi trường sẽ là xúc tác chủ yếu cho sự lớn mạnh và phát triển của phía Tây Sydney; 
  • hội nhập một cách hữu hiệu với các khởi xướng mới mẻ hoặc đã có tại phía Tây Sydney bằng cách đảm chắc việc hoạch định dài hạn có cứu xét đến tác động kinh tế, xã hội và môi trường của phi trường tại miền Tây Sydney; và 
  • hoạt động theo các nguyên tắc vững vàng về mặt thương mại, với sự tôn trọng đến ý định của Chính phủ Úc trong việc gìn giữ các thỏa thuận về chủ quyền và việc kiểm soát của chính phủ, bằng cách áp dụng việc kỷ luật như ngành tư nhân trong việc quản lý Western Sydney Airport.
Vision & strategy