Say to Sydney's
new international airport.

SKIP INTRO

0% played

Trung tâm Trải nghiệm

Hãy thăm viếng Trung tâm Trải nghiệm (Experience Centre) ở công trường và tìm hiểu cách thức Phi trường Quốc tế Western Sydney sẽ giúp hình thành tương lai của phía Tây Sydney như thế nào.

Di chuyển qua mỗi điểm dừng lại với hình ảnh ba chiều và tương tác khi quý vị tìm hiểu về vùng Tây Sydney, và các cơ hội mà phi trường thông minh đầu tiên này của Úc sẽ mang lại. Bước qua phòng kiểm soát của phi trường (airport control room) và đến điểm cuối của quý vị, là khu vực phi trường, nơi mà quý vị sẽ nhìn thấy phi trường dần hình thành, từ quang cảnh của sân bay tương lai.

Phi trường Quốc tế Western Sydney sẽ là xúc tác cho mối liên kết mới giữa dân chúng, các nơi chốn và các cơ hội khắp thế giới. Chúng tôi đang tạo ra một dấu mốc trong lịch sử của Úc, và chúng tôi thân mời quý vị tham gia với chúng tôi trong hành trình này.