Say to Sydney's
new international airport.

SKIP INTRO

0% played

Cộng đồng

Khi Phi trường Quốc tế Western Sydney tiếp tục tạo biến đổi cho vùng Tây Sydney, chúng tôi cam kết việc hỗ trợ, xây dựng và nối kết các cộng đồng địa phương qua ba (3) khởi xướng chính yếu.

Trao quyền lực cho người dân: xử trí các thiệt thòi xã hội, đa dạng và hợp quần, và giáo dục.

Kiến tạo Nơi chốn: bảo vệ, phát triển hoặc thúc đẩy các đề án để kiến tạo nơi chốn độc đáo và hỗ trợ sự tăng trưởng bền vững của khu vực. 

Đánh thức Cơ hội: hỗ trợ cho các ý tưởng và cá nhân tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh và nhân dụng.

Việc đầu tư của chúng tôi vào cộng đồng quanh Phi trường Quốc tế Western Sydney phản ánh đường hướng rộng rãi của chúng tôi như đã nêu ra trong Kế hoạch của Phi trường